Gratis

.

Duur: 30 minuten

Kennismakingsgesprek
75 euro

Vrijgesteld van btw

Duur: 60 minuten

Therapeutisch consult
95 euro

Vrijgesteld van btw

Duur: 90 minuten

Therapeutisch wandelconsult / Intakegesprek

Het kan voorkomen dat een consult wat langer duurt dan hierboven vermeld als ik dat nodig acht voor de voortgang van jouw proces. Ik bereken daar geen extra kosten voor.

Covid-19
Omdat het Coronavirus nog steeds actief is zijn er vanuit de beroepsorganisatie en het RIVM bepaalde spelregels opgesteld voor jouw en mijn veiligheid. Je wordt verzocht deze goed door te lezen en te respecteren.

Meenemen
Neem naar je eerste consult, het intakegesprek, altijd een geldig identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee.

Betaling
Na ieder consult ontvang je een factuur die binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald dient te worden.

Afspraak afzeggen of verzetten
Het kan best eens voorkomen dat je een afspraak moet afzeggen of verzetten. Geen probleem, als je dit tot 24 uur van tevoren doet. Binnen 24 uur ben ik helaas genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.

Vergoedingen
Ik ben lid van beroepsvereniging FAGT . Psychosociale therapie valt onder de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding is verschillend per zorgverzekeraar en afhankelijk van de polis die je hebt afgesloten.

                    

Klachtenafhandeling
In verband met de Wet Kwaliteit en Klachten Gezondheidszorg (WKKGZ) is Praktijk Rootz via de beroepsvereniging FAGT aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil. Uiteraard doe ik als therapeut er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om je onvrede of klacht eerst met mij te bespreken. Mochten we er samen niet uitkomen dan kun je je richten tot eerder genoemde instanties.

  

Dossierplicht en beroepsgeheim
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Daarnaast ben ik verplicht tot geheimhouding ten aanzien van cliënten en cliëntgegevens ten behoeve van het dossier en verstrekte gegevens op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim.

Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts. Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:
•   Om andere zorgverleners te informeren, bijv. als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
•   Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
•   Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/intercollegiale toetsing.
•   Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Je hebt uiteraard altijd het recht tot inzage in het eigen dossier.

Privacy beleid
In het privacy beleid van Praktijk Rootz lees je alles over de manier waarop jouw gegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Het privacy beleid zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam het beleid periodiek te raadplegen.

Waarnemingsregeling
Praktijk Rootz heeft een waarnemingsregeling in geval van overlijden of langdurige afwezigheid, met Palika Vlasblom van Palika in Goes.  http://www.palika.nl

 

Therapie of coaching is niet bedoeld ter vervanging van reguliere medische behandelingen maar kan als ondersteuning dienen. Je blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk. Raadpleeg voor medisch advies altijd een huisarts of medisch specialist.